Viet voluntary missionary work & Evangelical outreach to the hard-to-reach Tribal villages & minority outcast
communities in VietNam.  
Hình ảnh các Giáo Sĩ Tình Nguyện người Kinh, các Mục sư Truyền đạo dân tộc, và các nhân sự dấng thân vào
các buôn làng mang Tin Lành, KinhThánh , và gạo cứu đói trợ giúp cho tín hữu dân tộc nghèo tại Việt Nam.
Đoàn Truyền giáo đại diện db For Him tặng quà và thực phẩm cho các gia đình tín hữu dân tộc nghèo.
Representive of
db For Him brought gifts to the poor in tribal vilages in VietNam
Hình ảnh người mẹ dân tộc bồng con
Picture of a tribal mother & her baby
Còn nhiều Mục Sư và Truyền Đạo Tình Nguyện dân tộc  ..
đang dấn thân hầu việc Chúa trong vòng những đồng bào
sắc tộc tại quê nhà Việt Nam, chúng tôi tạm chưa nêu tên
hay hình ảnh của họ ra đây.
Home               Contact Us                 About Us
Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng
như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
(Đa-ni-ên 12:3)
Mission work in VietNam: page 2 of 5 pages