Home
Click on the tracks below to hear songs' samples.
To order CD
email to Phương Đài here:
1CD = $10
5CDs = $30
Buy & download individual tracks 99c/each at Amazon click here
Copyright 2004-2020 by Diane Phuong-Dai Nguyen . All Rights Reserved
Buy & download individual
tracks 99c/each at
Amazon
click here
Đời Con Đây
Chớ Lo Phiền Chi Hết
Con Xin Hầu Việc
Yêu Như Cha Đã Yêu Con
Ca Ngợi Ngài
Đấng Chăn Giữ Tôi Ơi
Con Ong Lu Bu
Môt Trời Thương
Tnh Yêu Thiên Thượng
Busy Bee